Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. PINKSTERTUD.

Zang:

Leider: Zingt den Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaanI

Zang:

Dankt, dankt nu allen God Met blijde feestgezangen. Van Hem is 't heuglijk lot. Het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons, Altijd genadig aan En heeft ons dag aan dag. Met goedheid over! San!

O. N..Z. 10. Jz. 51. Li En het zal geschieden in het laatst der dagen, dat Ik van

mijn Oeest zal uitstorten op al wat leeft, spreekt de Heer. O Heil'ge Geest van God, daal neer!

. Ons met. uw licht en kracht regeer! Vernieuw en heilig ons gemoed,

O Geest, door uw genade zoet. Laud. 73. Jz. 43.

Li En Jezus zeide: Het is u nut dat Ik heenga en Ik zal den

Vader vragen en Hij zal u een anderen Trooster schenken; Kinderen: opdat die bij u blijve in der eeuwigheidl Li De Trooster, de Heilige Geest, dien de Vader zenden zal in

mijnen naam; Hij zal u alles leren en u indachtig maken, wat Ik tot u gesproken heb.

Zang:

O Heiige Trooster, bode Gods!

Wees voor den zwakk' een sterke rots.

Vertroost bedroefden, groot en klein.

Laat 't licht in hunne harten zijn. Laud. 73.

Li Die Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods

zijn.

K.: Komt, laat ons wandelen als kinderen des lichts.

Li En laat ons bidden om de inwoning des Geestes.

K.: Opdat zijn vrucht in ons hart moge gevonden worden.

L< De vrucht dan des Geestes is: liefde, vreugde, vrede, lank¬

moedigheid,

K.: vriendelijkheid, betrouwbaarheid en zelfbeheersing.

L> Reinig ons door het vuur uws Geestes!

Zang:

O Geest van God, kom tot ons in

En louter aller hart en zin;

Doe ons, herboren, opgestaan.

Het eeuwig leven binnen gaan. Laud. 73.

Sluiten