Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nieuw boek,

dat ieder lidmaat lezen moet:

DE KERK AAN HET WERK

Practische aanwijzingen voor het Kerkelijk Leven, door Prof. Dr. C. G. Wagenaar, Ds. O. Noordmans, Ds. K. A. Beversluis, Dr. J. Spijkerboer, Dr. J.H.Adriani, Ds.W.A. Hoek, R. E. Wierenga, Da. C. A. Elink Schuurman en Ds. Mr. C. J. Bartels, met een voorwoord van Ds. O. Noordmans.

Uitgegeven voor de Vereeniging „Kerkopbouw". Omvang ± 150 bh. Prijs f 1.65,

in linnen band f 2.25.

Deze practische aanwijzingen geve men de binnentredende jonge lidmaten ter Overdenking mee. Hier hebt ge een boek, waarin de groote vragen van het kerkelijk leven orienteerend en oplossend worden behandeld. ZiehiereenboekdatUinlichtoverdeverhoudingvan Bestuur en Beheer en de netelige kwesties die hiermee samenhangen tot een goede oplossing brengt De Beginselen van een kerkelijke organisatie worden er op grondige wijze in uiteengezet.

Ook vertelt het U in een 16-tal pagina's hoe de huidige organisatie der Hervormde Kerk is.

In het hoofdstuk over d e A m b t e n in de K e r k zegt een leek origineel en verrassend, wat hij denkt van het diaken-, ouderling- en predikambt Natuurlijk wordt ook de Diaconie besproken en worden ongekende vergezichten voor deze voorname taak der kerk geopend. Het vraagstuk van het Beroepingswerk wordt aan scherpe criü'ek 'onderworpen, maar de middelen tot verbetering worden niet verzwegen. Voor een ieder lidmaat is het noodig te weten wat de Rechten en Plichten van den lidmaat zijn, daarom wordt er ook in dit boek een hoofdstuk aan gewijd.

Niet van het minste belang is de warme verdediging van de Vrouw in (en)

het Ambt. Hier pleit een vrouw voor haar rechten en plichten in de Kerk

op zeer sympathieke en gefundeerde wijze.

Tenslotte wórdt U nog ingelicht over de Kerkvoogdij.

Inderdaad mag dit boek, dat zoo frisch en geheel in den geest en de mentaliteit

van Kerkopbouw geschreven is, van harte worden aanbevolen. En niet alleen

de vorm, maar ook de inhoud trekt aan, omdat het juist die onderwerpen

behandelt waarover de gemeenteleden dagelijks moeten mee-praten en mee-

oordeelen.

DE KERK AAN HET WERK

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN

Sluiten