Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES

uitgegeven voor „Kerkopbouw" door Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen. (Ook via den boekhandel verkrijgbaar.)

Verschenen zijn'.

C 1: EENHEID IN CHRISTUS, door Prof. Dr.A.M. Brouwer. D 2: DE CATECHISATIE, door Dr. J. C. Roose. E 1: BEGINSELEN VAN KERKORDE, door Ds. O. Noordmans. E 3: BESTUUR EN BEHEER, door Prof. Dr. C. G. Wagenaar. F 3: DE KERK EN DE INTELLECTUEELEN, door Mr.

R. Houwink. G 4: INWENDIGE ZENDING, door Dr. O. Norel. I 1: ONSTERFELIJKHEID EN OPSTANDING, door Prof.

Dr. G. van der Leeuw. Prijs per stuk / 0.40; bij inteekening per 4 achtereenvolgens verschijnende nummers, onverschillig uit welke serie /1.20.

EEN BELANGRIJKE UITGAVE:

BEPALINGEN UIT DE REGLEMENTEN DER NEDER. LANDSCHE HERVORMDE KERK, waarvan de kennis onmisbaar isvoorallen, die in haar belang stellen, in het bijzonder voor Ouderlingen, Diakenen, Kerkvoogden en Notabelen. Bewerkt door Ds. C. W. Ooolsma, Hervormd Predikant te Groningen. Derde, veel vermeerderde en bijgewerkte druk. Prijs in linnen omslag / o.oo, in kunstleer gebonden f 1.35.

Dit is eigenlijk een derde, veel vermeerderde en bijgewerkte druk van een boekje, dat zijn nut reeds heeft bewezen en waar dan ook telkens weer naar gevraagd werd uit allerlei oorden des lands. De samensteller schrijft oju:„Wij,Hervormden, hebben een heel dik wetboek, en het wordt altijd nog maar meer. Ook daarom schaffen de meeste ouderlingen, diakenen, notabelen en zelfs kerkvoogden zich maar geen wetboek aan, zij gelooven meestal wel, dat hun dominees voor de noodige inlichtingen wel zullen zorgen. Dat het voor leden van dorpskerkeraden en ook voor menig ouderling, diaken en notabel in een stadsgemeente noodig is dien heelen bundel van meer dan 300 blz. in bezit te hebben, zal wel niemand beweren. Maar dat het aan den anderen kant toch ook wel wat Al te dwaas is, dat menigeen van geen enkele bepaling anders dan bij geruchte of overlevering afweet, zal eveneens algemeen worden toegegeven." — Dit eenvoudige boekje wil er geen aanspraak op maken, dat het volledig is. Bij zeer ernstige en gecompliceerde gevallen zal het „dikke" en complete wetboek wel moeten worden geraadpleegd. Maar hier is alles weggelaten, wat voor „lagere" besturen van geen beteekenis is, en waarvan dekennis in meer gewone omstandigheden onnoodig is. Deze collectie is uit de ervaring ontstaan èn gegroeid. Ieder, die het handige boekje gebruikt, zal ontdekkingen doen, en als men dan bovendien hier invult, wat nog ingevuld kan worden (er is b.v. een aftredingsrooster bijgevoegd), zal men ongetwijfeld veel profijt kunnen trekken van wat hier wordt geboden.

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij VAN GORCUM & COMP. N.V. — UITGEVERS — ASSEN

Sluiten