Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zulk een hart, dan behoeft hij niet te vroeg en ongewapend in den strijd gezonden te worden, dan kan aan die stillen in de landen worden gewerkt en dan kan het Evangelie juist daar komen, waar het de meeste kans heeft om wortel te schieten en vruchten te dragen. Ik heb het in mijn vorige gemeente bijgewoond, dat een distriktshoofd twee jaren lang in alle stilte trachtte machtig te worden, wat er aan Christelijke lektuur te krijgen was, dat hij dat alles des nachts las en dan zorgvuldig opborg in den nok van zijn huis, dat hij het Oude Testament geheel had doorgelezen, voordat • één van zijn huisgenooten hem ook maar ooit had

zien lezen en dat hij toen eerst naar de kerk en

naar mijn huis kwam om van den Christelijken godsdienst meer te hooren. En dit geval staat niet op zichzelf. Daar zijn meer Nicodemussen in de Mohammedaansche wereld dan men denkt en hun aanwezigheid eischt van ons, dat wij, het Christendom ook propageeren door den Papieren Zendeling. De stichting van de gemeente te Indramajoe is niet de vrucht

van schoolarbeid of prediking, doch van het leenen van

een Javaanschen bijbel. Verleden jaar ontving ik het bericht, dat in een Mohammedaansche dessa een tiental menschen was. die bij mij in Garoet een Christelijken scheurkalender hadden gekocht en die nu des avonds, ieder met het blaadje van dien dag bij elkaar kwamen om dat samen te lezen en te bespreken en toen ik voorstelde om eens met die menschen te komen praten, durfde niemand mij in zijn huis te ontvangen. Voor mij was er bij die Nicodemussen nog geen plaats, maar voor den Papieren Zendeling wel. Ik ontmoette een Javaanschen landmeter, die nooit in de kerk kwam, maar die reeds jaren lang in stilte zijn bijbel las. Een vrouw van een regent heeft mij herhaaldelijk gezegd, hoe gaarne zij eens de godsdienstoefening zou bijwonen, doch zij durfde niet, zij vroeg mij echter haar een exemplaar te zenden van alle boekjes, die over het Christendom handelden. Eén van mijn collega's op Java heeft een geheelen bundel van brieven, ontvangen naar aanleiding van verspreide lektuur, waaronder één, die met bloed is geschreven. Ja ook de Nicodemussen

Sluiten