Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den zendingsarbeid warm werden.

In den zin van Buitenlandsch C.J.M.V. werk hebben we pas in de laatste jaren het een en ander gedaan. Sinds 1932 zorgden we voor het salaris van een Beroepssecretaris onder de Christelijke Jeugd van de Minahassa van Manado. Krachtens den regel door het Wereldbondsbestuur daarvoor aangegeven, werd de steun ook hier verleend op voorwaarde, dat het werk onder de meer dan 9000 Christen jongens en meisjes, die reeds voor dien tijd eenigszins georganiseerd waren, zoo spoedig mogelijk, b.v. na 5 of 6 jaar, in eigen kosten zou voorzien, opdat met onzen steun weer een ander tot nog toe niet bearbeid veld zou kunnen worden geholpen. Inmiddels namen we in 1936 bovendien het bescheiden salaris voor een inlandschen Jeugdsecretaris, werkzaam onder de ingeborenen van Oost Java, voor onze rekening.

Daarnaast heeft de bekende A.M.V.J. zich ten doel gesteld in verschillende grootere steden van Nederlandsch Oost-Indië C.J.M.V.-gebouwen te stichten, waartoe ze ook haar eigen secretarissen uitzendt.

En de Nederl. Christen Studentenvereeniging, welke ook in óns land onafhankelijk van de C.J.M.V. bestaat, heeft haar eigen Studentensecretaris op Java.

Toch dient erkend te worden, dat in ons land, vergeleken bij hetgeen er elders geschiedt, van bewust georganiseerd Buitenlandsch werk nog nauwelijks sprake is.

FRANKRIJK. In dit overwegend Roomsche land kan een Verbond van C.J.M.V.'s uit den aard der zaak slechts over kleine ledentallen spreken en slechts over bescheiden middelen beschikken. Toch heeft ook hier al de jaren door de zendingsgedachte geleefd en resultaten gegeven. Reeds 85 jaar geleden, gaf een der stichters van de C.J.M.V. in Straatsburg, Frangois Coillard, zich geheel om als zendeling in Afrika te gaan arbeiden. Het Fransche Verbond stichtte de Vereeniging te Tanariffe op Madagascar en in Beyrout in Syrië. In deze centra werken op heden 3 buitenlandsche beroepssecretarissen. Hun onderhoud komt gedeeltelijk voor rekening van de

Sluiten