Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goslavië, terwijl we Czecho-slovakye reeds eerder noemden.

De Vereenigingen, welke in Rusland bestonden verdwenen geheel, maar een niet voorzien werk onder de Russische emigranten, studenten en andere jongemannen, kwam ervoor in de plaats.

Vooral belangrijk is het feit, dat er in een aantal landen daadwerkelijk contact ontstond tusschen den Wereldbond en de Grieksch Orthodoxe Kerken. Vóór den Wereldoorlog was dat heel nog niet denkbaar, al hadden persoonlijkheden als Dr. John. R. Mott, door zijn reizen voor den Wereldfederatie van Christelijke Studenten wel hier en daar reeds persoonlijke banden aangeknoopt.

In verschillende der „roepende landen" is men ook reeds zoover gekomen dat de daar nu bestaande C. J. M. V.s op haar beurt werk ter hand genomen hebben ten bate hunner eigen landgenooten, die in vreemde landen vertoeven. Zoo bestaan er in Noord Amerika Chineesche Vereenigingen voor Chineesche en Japansche Vereenigingen voor Japansche studenten. De Indische Vereenigingen hebben met behulp van het Engelsche en Schotsche Verbond Studenten Tehuizen voor Indische studenten gesticht in Londen, Edinburg en Glasgow. Daartoe aangespoord door buitenlandsche C. J. M. V. secretarissen ontstonden zoowel in Indië als in China Nationale Zendingsgenootschappen.

Plaatsgebrek belet ons zelfs maar in korte trekken te schetsen, welke diensten de C. J. M. V.s van Indië, China en Japan gedurende den Grooten Oorlog aan eigen soldaten en werkers in Mesopotamië, Palestina, Egypte, Oost Afrika, Griekenland, Frankrijk en elders hebben bewezen.

Er zou stof te over zijn voor een waar heldendicht!

Sluiten