Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geen kostelijke vooruitgang te noemen, als we nog tijdig tot bezinning komen, eer we den noodlottigen stap gedaan hebben, die de deur der Zondagsschool sluiten zou voor het Geref. kind 1

Zijn de gezinnen er geestelijk op vooruit gegaan ?

Wordt de huiscatechisatie meer en beter beoef end ?

Is (denk aan de gelijkstelling) het gehalte van het Chr. onder* wijs verbeterd ?

Worden de ambtelijke catechisaties drukker en trouwer bezocht ? Valt er minder wereldgelijkvormigheid in de kerk op"te merken dan voorheen ?

Ge moet wel ziende blind zijn, als ge deze vragen toestemmend zou durven beantwoorden.

Neen, het is er niet beter, maar veeleer slechter op geworden.

De Geref. jeugdorganisaties klagen — en terecht — dat slechts een deel der Geref. jeugd lid van Knapen- of Meisjesvergadering, van Jongelings- of Meisjesvereeniging is. Maar dat andere deel dan ? Dat deel, dat afglijdt en afzakt naar den zoom der kerk, naar de wereld ?

In zekeren zin stem ik Ds. Nomes toe, dat (ik herinner mij de juiste woorden niet meer) Zondagsschool-KnapenvergaderingJongelingsvereeniging geen Geref. trio vormen. Maar ik zou het toch met tal van bewijzen kunnen staven, dat Geref. Zondagsschoolleerlingen later de steunpilaren van het plaatselijk Geref. vereenigingsleven zijn geworden.

De toestanden zijn in niets verbeterd, En daarom mocht de heer A. Kappers op Jachin's laatste jaarvergadering met recht een aantal citaten aanhalen, waarin voor het goed recht van het Geref. kind op de Zondagsschool gepleit werd

De omvang van deze brochure gedoogt het niet, maar anders zou Ük een overstelpende hoeveelheid uitspraken van Jachin's voormannen U voorleggen, uitspraken die vandaag aan den dag nog niets, niets, niets van haar kracht en beteekenis verloren hebben.

Het is mijn hartgrondige wensch, dat „Jachin" van haar vroeger ingenomen standpunt geen duimbreed afwijke, doch steeds handhave en aan de Zondagsscholen voorhoude het tweeledig doel van de historische Zondagsschool.

Sluiten