Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het kind.

Vele kinderen van Geref. huize hebben aan de Zondagsschool hun kermis van de Heilige Schrift te danken. Ja meer, de Zondagsschool is hun niet slechts tot nut en voordeel, maar zelfs tot persoonlijken zegen geworden. Onder de honderden kinderen van Geref. huize, die ik in mijn Zondagsschoolloopbaan onder bearbeiding heb gehad, zijn er meerderen voor wie de Zondagsschool het middel was om ze den Heiland te leeren kennen als den Zaligmaker van hun hart. En als het God nu behaagt de Zondagsschool daartoe te gebruiken, zouden wij het dan beter willen weten dan Hij, en onze kinderen van de Zondagsschool weren ?

Tot vandaag toe heb ik leerlingen op de Zondagsschool, die uit Geref. gezinnen afkomstig zijn; die thuis niets van God en Zijn dienst vernemen ; die stug en onhandelbaar zijn ; die door hun ouders 's Zondagsmiddags op de straat gestuurd worden om een poosje van hen „af" te zijn ; die dus in één woord geestelijk verwaarloosd worden; en ik acht het de leiding van Gods voorzienigheid te zijn, dat de Zondagsschool die jongens onder bearbeiding heeft gekregen, al zijn ze dan ook van „Geref. huize".

Hoevele Zondagsschoolonderwijzers hebben in hun kinderjaren niet zelf de Zondagsschool bezocht! Voor een niet gering deel is hun liefde tot den Zondagsschoolarbeid te verklaren uit het feit, dat zij-zelf Zondagsschoolonderwijs genoten hebben.

Moeten wij kinderen van Geref. huize weren 1

Voor het gezin.

Wat zijn er vele gezinnen, waar het met den 'besten wil niet komen kan tot huiselijk Godsdienstonderwijs Zeker, de wandel der ouders in de vreeze des Heeren is de beste prediking, is doorloopend onderwijs. Maar daarin gaat toch de huiscatechisatie niet op. Er dient ook opzettelijk onderricht gegeven te worden, op geregelde tijden.

In één-kamerwoningen is dat schier onmogelijk. In groote gezinnen met zeer jonge kinderen is niet te voorkomen stoornis een te groote verhindering. In gezinnen, waar vader of moeder aan langdurige ziekte of zwakte lijden, blijft de huiscatechisatie achter-

Sluiten