Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeerd. „Het Volk" maakte plaats voor „De Rotterdammer". Beide ouders legden geloofsbelijdenis af. De kinderen werden gedoopt. En toen ik onlangs uit de weekgodsdienstoefening met den vader meeliep, en hem op een kop koffie noodigde, ontspon zich een lang en ernstig gesprek over de opzoekende liefde Gods aan hem bewezen; en het stond vast voor mij, dat de Heere aan dat gezin groote dingen gedaan had, waartoe de Zondagsschool aanleiding was geweest.

Moeten wij kinderen van Geref. huize weren ?

Voor de kerk.

In een tijd als de onze, waarin de afval schrikbarend toeneemt, kan de Zondagsschool voor de kerk des Heeren behoudend en bewarend werk verrichten.

Dr. A. Kuyper zegt in zijn „Practicisme" : „Het is de Zondagsschool, die in de 19e eeuw de Ghr. kerk gered heeft. Denk u haar weg, en het is niet te zeggen in wat doodslaap de kerken nog zouden verzonken liggen."

Als in vroeger tijden de Zondagsschool van zoo vèrreikenden invloed op het leven en den bloei der kerk is geweest, zou ze dan nu, in de 20ste eeuw, niets meer voor de kerk beteekenen ?

De arbeid van de Geref. Jeugdorganisaties en van de Geref. Mannenvereeniging wordt — en terecht — aangeprezen, omdat er voor de kerk groote geestelijke bate van verwacht wordt. Maar welke organisaSe is er, die de leerplichtige, de schoolgaande jeugd voor den dienst des Heeren tracht te winnen of te behouden ? Alleen de Zondagsschool!

Het is de Zondagsschool, die de beste leden aflevert aan knapenen meisjesvergaderingen. En het is een algemeen bekend verschijnsel, dat kinderen, die met geen mogelijkheid te bewegen zijn lid eener Geref. jeugdvereeniging te worden, in den regel tevoren geen Zondagsschoolleerling geweest zijn. Dat geeft te denken. Het Geref. Vereenigingsleven heeft meer aan de Zondagsschool te danken dan het zichzelf bekennen wil. En met de kerk is het precies zoo.

Als van kerkelijke zijde gepoogd wordt de Zondagsschool uit-

Sluiten