Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang door het moeitevolle leven, en een machtig schild in de dikwijls bange worsteling om het bestaan.

De Zondagsschool komt met de meest vormende kracht tot den mensch in- den kinderleeftijd, het tijdperk der menschelijke vorming bij uitnemendheid.

. In dubbele mate schoon is dat werk, wijl het bij voorkeur verricht wordt onder kinderen, die geestelijk verwaarloosd worden, wier moeder hen nooit op den Heere Jezus wijst en wier vader nooit de handen voor hen opheft ten gebede.

De Zondagsschool doet dat schoone werk der Evangelisatie onder de jeugd in onafzienbaar wijden kring. Eiken Zondag komen door haar millioenen bij millioenen kinderen onder het liefelijk geklank Van het Evangelie. Een heerlijk werk, dat onder 's Heeren zegen voor ontelbaar velen tot groote winst is geworden. Op elk terrein is de jeugd de beste tijd om te leeren. Ook is zij de beste genadetijd. De meesten, die tot God en zijn dienst werden toegebracht, zijn in de jeugd bekeerd.

Doch bij die heerlijke lichtzijde heeft deze Een -donkere arbeid ook een zwarten schaduwkant. Millioenen schaduw. bij millioenen kinderen worden op de Zondagsschool onderwezen en leeren daar zingen van den eenigen Naam, die onder den hemel den menschen tot zaligheid gegeven is. Daarom mag deze stichting heeten: het middel ter Evangelisatie bij uitnemendheid. Krachtig en veelzijdig werkend, wijl door de kinderen de weg ook tot de huisgezinnen wordt gebaand. Doch gerekend met de millioenen, die op de Zondagsschool worden onderwezen, draagt het onderwijs slechts voor een betrekkelijk klein getal de gewenschte vrucht. Het groote doel der Zondagsschool is, kinderen uit onchristelijke gezinnen te brengen onder de beademing van het Woord Gods, opdat zij leeren mogen het leven, 't welk zij van den Heere ontvingen, in den dienst Gods en tot Godes eer te besteden. Dit doel wordt slechts bij zeer weinigen getroffen. Bij zeer weinigen, althans in vergelijking met de onafzienbare schare, die op de Zondagsscholen wordt onderwezen. Vele malen is echter de zegen van de Zondagsschool heerlijk in het licht getreden bij leerlingen, die vroeg zijn gestorven. Menig sterfbed heeft op aangrijpende wijze getoond, dat het zaad, op de Zondagsschool in het kinderhart gestrooid, kostelijke vrucht mocht dragen. Doch tegenover die enkele

Sluiten