Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Zendings-onderwijs op de meeste scholen zeer veel te wenschen over. Nooit heb ik een school meegemaakt, waarhet behandeld werd." (Cursiveering van den rapporteur).

Een derde schrijft: „Met groot genoegen heb ik voldaan aan het verzoek van den Z.S.R. en zend U bij dezen de ingevulde lijst terug. Het door U beoogde doel verdient de toejuiching van alle collega's en kan, onder 'sHeeren zegen, mede werkzaam zijn tot de uitbreiding van Zjjw Koninkrnk.

Jong gewend, oud gedaan, maar de ouderen znn vaak zoo moeilijk te bewegen, daar hun liefde voor het Zendingswerk zoo gering is. Oorzaak? M.i. voor een zeer groot gedeelte onvoldoende kennis. Wanneer deze van jongsaf bijgebracht wordt, is het mogelijk er later bü aan te sluiten of er op voort te bouwen. Helaas weten w«, onderwijzers, er vaak zoo weinig van, probeeren het een keer, verdrinken in de stof en geven het dan maar weer op. Moge deze enquête het begin zijn der mobilisatie van alle Christehjke scholen in ons vaderland voor den Zendingsarbeid'.

Weer een ander: „Is er voor ons gewone schoolonderwijs niet iets te doen b.v. zooals de Ned. Wagsschoolver. dat doet? Ik gebruik deze aanwijzingen, nL die der JN.Z..V. ook voor'de school maar had daarvoor liever iets meer en ja.. ook iets dieper op het wezen der Zending ingaande .

Een volgende schrijft: „Kennis van de Zending is ontstellend gering b* de leerkrachten. Beter gezegd: de meesten weten er niets van. Tot voor kort wisten zeker 5 van de 7 onderwijzers niet, wie Nommensen was en heelemaal niet ziin terrein. De Kweekscholen moeten hier meer leidend en dwingend optreden, bezielend les geven en geen akelig uittreksel meegeven om te laten memoriseeren, om daarmede het schuldige geweten te- ontlasten met de opmerking dat er toch aan Zendingsgeschiedenis „gedaan is. Inderdaad. Zóó gedaan, is 't er mee gedaan!"

'n Kwaad ding is ook, dat er vaak leerkrachten binnenkomen, opgeleid aan Openbare Kweekscholen. Diej weten ' Semaal van geen toeten of blazen, 'k Vraag me dikwrjls af, hoe dat toch goed moet komen. KweekWilt ge de scholen bereiken, begin dan met de KweeK scholen met de volle 100 %. Van onder op. Ze moeten daar maar beginnen met uit het hoofd te leeren, wat Oosterlee geschreven heeft over de Zending".

Ten slotte nog één aanhaling uit een brief van een Hoofd dat er, naar we vreezen, niet veel „aan doet": -Hier wordt alleen de Zending behandeld, voorzoover dat kan zonder de

Sluiten