Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedelijk hoog genoeg komt te staan om van zijn macht een goed gebruik te maken.

Zedelijk hoog genoeg! Doch dan moet er ook iets anders dan democratie alléén zijn. Dan moet er bij het volk eerbied zijn voor den Koning aller koningen. Dan moet er erkenning wezen van Gods-souvereiniteit.

Hierin ligt immers het grootste gevaar voor elke democratie: het streven naar volksheerschappij doet maar al te vaak Gods heerschappij uit het oog verliezen. Een van de eerste daden der Fransche Revolutie was de menschelijke rede op den troon te verheffen.

Gewoonlijk brengt men de twee begrippen „volkssouvereiniteit" en „Godssouvereiniteit" alleen in een formeel verband met elkaar. Men denkt dan louter aan de gezagskwestie. Toch is er ook een dieper en tegelijk meer omvattend materieel verband tusschen beide. Volkssouvereiniteit, los van Godssouvereiniteit, veroorzaakt niet alleen den ondergang van het gezag, maar ten slotte ook de ondermijning van alle zedelijke volkskracht: van de grondpeilers, waarop heel het volksleven politiek en maatschappelijk rust. En daarom: alleen democratie of volkssouvereiniteit, gegrond op Godssouvereiniteit, handhaaft het overheidsgezag, ja, bewaart voor ontreddering, op alle gebied en behoedt het schip der democratie voor een stranden op de vele verscholen klippen, waarvan wij er enkele aanwezen.

Het is wel klaar en duidelijk, dat onze hedendaagsche wereld, op het punt van volksopvoeding nog groote tekorten vertoont. De ontkerstening van het onderwijs — ware haar geen paal en perk gesteld — zou op ontkerstening van ons volk zijn uitgeloopen. Toch dient ook hier vooral meer in de diepte dan in de breedte te worden gewerkt. Daar is zeker geen periode

Sluiten