Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbekend boek blijven. Gebruik het Bijbelwoord. Vlecht het in uw vertelling in. Gij moogt niet fantaseeren, zóó, dat het kind straks uw vertelling mooier vindt, dan het Bijbelverhaal. Als het straks Gods Woord leest of hoort lezen, moet het niet zeggen of denken: dit haalt niet bij de vertelling. Maar 't moet bij dat lezen of hooren lezen, het verhaal herken~ nen; uw woord mag niet anders gedaan hebben, dan dat Bijbelwoord illustreeren, den zin er van uitleggen, verhelderen, maar toch altijd zóó: dat het een Bijbelwoord, dat het Gods woord bUjft. En dan valt straks uw woord weg, en dan blijft het Godswoord. En dan houdt tóch uw bezielend woord zijn klank en kracht: het is in dienst geweest van hèt Woord! En zijt ge er dan nu?

Wat kunt, wat moogt ge nu van uw bezielend vertellen verwachten?

Voor tweeërlei zou ik u willen waarschuwen.

Overschat niet de waarde van de bezieling bij het vertellen.

Dit is zeer wel mogelijk. Ge kunt zoo licht tot de gedachte komen: wat heb ik met genoegen verteld; ik was er heelemaal in; ik voelde in mijn vertellen den drang om te spreken, te bidden, Gods Woord te doen hoonen; ik heb contact gehad met de kinderen; ik voelde mij werkelijk gedrongen door de liefde van Christus; nu künnen de vruchten niet uitblijven; zulk een bezielend woord moet ook mijn leerlingen bezield

hebben. En uw redeneering schijnt alles vóór te hebben.

Wat zaten uw leerlingen aandachtig te luisteren, wat was er een opmerkzaamheid, een passieve opmerkzaamheid, een verzonken zijn, cm met Dr. J. H. Bavinek (Inleiding in de Zielkunde) te spreken, waarbij men eenvoudig wèg is, verdronken in de zaak zelf.

Dat kan uw bezielend woord vertellen uitwerken. En dat is ongetwijfeld van hoog belang en een niet te minachten factor.

Uw bezielend vertellen kan zeker een aandoening, een oogenblikkelijke opwelling veroorzaken; uw bezielend woord kan misschien als reflex in de kinderziel wekken het woord, dat eens een koning sprak na Paulus' bezielend getuigen: gij beweegt mij bijna een Christen te worden.

En dit is stellig een niet te versmaden resultaat.

Uw bezielend vertellen zal gewis zijn gunstigen invloed oefenen op het beter doen onthouden van de behandelde stof; het zal wellicht met groot verlangen doen uitzien naar de volgende vertelling.

En dit aïles is van groote waarde.

Sluiten