Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN „GELOOF EN VRIJHEID",

1ste Pijnackerstraat 102-106, Rotterdam, zijn de volgende vlugschriften verkrijgbaar:

De socialistische hemel op aarde.

Sociaal — niet Socialist.

Wat zal de Naaste Tijd brengen?

Zegeningen van het Bolsjewisme.

De Balans van het Russisch Bolsjewisme.

Vaderlandsliefde.

Brieven over de arbeidersbeweging. Klassenstrijd.

Die niet werken wil, zal niet eten!

„En ik maar één talent

Heer en Knecht.

„Keert ook de linkerwang toe".

Het dreigend gevaar van een zeker anti-militairisme.

Evangelie en Vaderland.

Gaat gij naar de Kerk?

Collecteeren en geven.

Dat vrijheid geen losbandigheid is.

„Wij zijn elkanders leden".

„Ontzaglijk ontevrêen".

„Gij dwaas!"

De rijke man en de arme Lazarus.

A. Aan deze zijde van het graf;

B. Aan gene zijde.

Het Communisme der eerste Christen- gemeente.

Het doel (La Cause.)

Nietzsche en de revolutie.

Was Jezus een socialist?

„Vreest God, eert den Koning".

Het arbeidsvraagstuk naar de Schrift

De arbeid in het licht van den Sabbath.

Kapitaal en arbeid.

Van Anarchist tot Christen.

Werkstaking en uitsluiting.

Waarom en hoe wij het wettig gezag steunen,

De Zeven Zuilen der Maatschappij.

Volk en God.

Ter verspreiding worden deze en andere maatschappelijke brochures in pakken ad f 10.— geleverd, bij directe bestelling en a contant. De prijzen worden dan berekend tegen V3 van **e waarde.

Men wende zich tot bovengenoemd adres. Ook voor brochures inzake Rome en de Reformatie.

Sluiten