Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons tart bij niet inwilliging van billijke eischen, of de. onvoorzichtigheid begaat die inwilliging te lang uittestellen, over aan Hem, die gezegd heeft — en aan Wien ook de overheid rekenschap moet geven van al haar doen en laten — „Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden spreekt de Heere", maar tracht u zeiven geen recht te verschaffen; zoekt recht te verkrijgen, als ge daarop aanspraak meent te moeten maken, langs den geordenden weg: want „die de ordinantie Gods wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen" Rom. 13 vs. 2b. Hiervan hebben zij een waarschuwend voorbeeld in de geschiedenis van Dathan, Korach en Abiram, die wegens hun verzet tegen het wettig gezag, door het vuur des Heeren verteerd werden, terwijl hunne vrouwen, hunne kinderen en allen, die hun aanhingen, levend door de aarde verslonden werden. En de ervaring bevestigt het, dat geen heil en zegen, maar bloed en tranen steeds de vrucht waren van het zaad door de revolutie uitgestrooid.

Intusschen zal,.er bij ons geen sprake zijn van onderwerping aan het wettig gezag, van een eeren des Konings zonder vreeze Gods. Vanwaar zooveel minachting en vertrappen van het wettig gezag ook in onze dagen? Vanwaar zooveel tuchteloosheid en ongehoorzaamheid reeds bij de jeugd? Vanwaar zooveel criminaliteit bij „overvolle" gevangenissen? Vanwaar die geest van revolutie allerwege?

Vanwaar dat verlangen: och dat men mij tot een rechter stelde, wat zou het dan goed gaan, ofschoon het daarbij zoo dikwijls alleen gaat om eigen eer, genot en voordeel ? Het komt omdat er geen vreeze Gods is. En dat geldt niet alleen van onvroom maar ook van vroom, zooals het op zichzelf voor God staat en zich beweegt. Zal het in Kerk en Maatschappij, in school en huisgezin

Sluiten