Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet heeft veranderd en reeds binnen het vierde eener eeuw geweken was." (Ch. d. L S.)

Hoe kon het ook anders, waar geheel onze Staat, geheel ons nationale zijn uit de reformatie, die machtige beweging der ware vrijheid, geboren is*. Uit het bloed der martelaren verrees de Kerk. Uit de Kerk, de Staat. Van alle kanten stroomden de verdrukten ons toe. En onder leiding oiizer Maccabeeën, de Prinsen van Oranje, ontstond uit diverse elementen onze natie, door d,en Geest Gods in het leven geroepen, bestemd om het vaandel van Jezus Christus, met de woorden Evangelie en vrijheid hoog te houden. Zoodra die oorsprongen van het volk op den achtergrond geraakten, kwam er inzinking, verval. He^eving ging steeds gepaard met welbewusten terugkeer tot de idealen en beginselen van de goede dagen van ouds.

Doch let vooral op den religieusen ondergrond der individueele en nationale vrijheid, <zooals u die hier wordt geteekend. Ik noemde Nederland een vrucht, een kind d'er Hervorming ? Wilt dan, in dit verband, ook uw aandacht schenken aan de rijke en schoone gedachte van Groen, dat de oorsprong der Reformatie ligt in het streven, niet naar gewetensvrijheid, maar naar gewetensrust. Geloof door de liefde werkzaam was het kenmerk der mannen uit het heldentijdperk der 16e eeuw.

„Zelfs op den brandstapel, zoolang de vlam de overhand niet kreeg, was er geloofspropaganda. Uit liefde voor de zielen.

Ook daar nog was het : „Wij bidden u, laat u met God verzoenen". Al wat de vrije genade van onzen Heer Jezus Christus in ceremoniën en eigenwillige werken begraaft, is bijgeloof, is her-:chenschim, is uwer zielen verderf.

In de verkondiging der vrije, genade Gods door Christus lag de bron eener vroeger onbekende zedelijke kracht.

Dit is de kracht waaruit de Gereformeerde Kerk en het Hervormde Nederland ontstaan is.

Karakters, als in die atmosfeer gevormd, heeft de .wereld buiten het Christendom niet gekend.

Of weet ge wellicht een karakter der Heidensche oudheid dat in lijden en bedrijf, in zelfverloochening en dood, onzen te Dillenburg geboren Wilhelmus van Nassauwen, evenaart ?"

*

Sluiten