Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon worden. Een gekroond hoofd, of eertijds gekroond, wordt openlijk een massa-moordenaar gescholden door honderdduizenden, en bij de gedachte aan zijn stervensure komt bij menigeen onwillekeurig de herinnering op aan Wiertz' onsterfelijke schilderij te Brussel, „Napoleon in de hel". En zijn uw béenen sterker dan die alle, dat zij de weelde ongestraft zouden kunnen dragen ? Zoudt gij op dit oogenblik in den naam van Christus kunnen roemen, als ge het doel uwer geheime ambitie hadt bereikt, zoudt ge hier thans met de gemeente aanheffen : „Rust mijn ziel, uw God is Koning"?

Daar is volmaakte orde, volmaakte rechtvaardigheid, volmaakte harmonie in 's Heeren wegen, ook al schijnt het onrecht hoogtij te vieren en wanorde te zegepralen tijdens de afwezigheid van den Meester ; doch eens treedt aan het licht wat in de diepste realiteit der dingen waarlijk is : De Meester keert onverwachts weder, zij het ook na langen tijd, en rekent met de Zijnen af (2 Petr. 3 : 8). Christus discussiëert niet. Vermoeit niet den geest met rijkdom van argumenten en redeneeringen. Hij stelt eenvoudig de eeuwige, onveranderlijke waarheid, de goddelijke wet, die heel het wereldgebeuren draagt. Daar is een afrekening, daar is een oordeel. En al tracht de dwaas, die in zijn hart zegt : „Daar is geen God", ook zulk^een oordeel te loochenen omdat zijn belang die ontkenning medebrengt, de goddelijke werkelijkheid staat daarom toch niet minder onomstootelijk vast: „De Heer van dezelve dienstknechten kwam en hield rekening met hen".

# *

*

Hij rekent ook af met den ontrouwen dienstknecht, die „maar" één talent ontvangen had en wiens woorden zijn karakter geheel openbaar maken, zijn zwarte ziel volmaakt, bloot leggen. „Maar" één talent! Dat heeft hem tijdens de afwezigheid zijns Meesters voortdurend door het hoofd gespeeld. De waarde van dat talent, de mogelijkheid om dat ééne talent zóó te vermenigvuldigen, dat het straks twee, vijf, ja tien worde, blijven voor zijn oogen verborgen. Dat de Meester hem uit liefde, naar zijn vermogen zou hebben gegeven, hij kan

Sluiten