Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat te weeg, gedreven door....?" Ja, waardoor? Dat weten ook de materialisten niet. Zeer terecht zeide dan ook' Darwin, de groote natuuronderzoeker: „Veel heb ik onderzocht en veel gevonden, maar den oorsprong van- het leven vond ik niet."

De oorsprong van het leven, zoo zeggen wij, die ge. lqóven, is en blijft God, de Schepper van hemel en aarde. De ongeloovigen, die erkennen dat een uurwerk en een vliegmachine een maker van waarde hadden, weten ons echter te vertellen, dat de grootsche schepping met haar heerlijkheid en harmonie er kwam zonder Schepper en er blëef zonder Onderhouder. In hun dwaasheid willen zij de oneindigheid en de almacht Gods begrijpen ; en waar zij dit niet kunnen, zeggen zij : „Er is geen God". Arme, dwaze, verdoolde wereld!

Wij, die gelooven en erkennen, omdat wij m ons voelden de wondere werking van Gods almacht, wij knielen in diepen ootmoed voor onzen Schepper neer.

Ons geloof schonk ons een nieuwen blik op het leven en da kracht om met geduld te dragen het leed en de zorgen, die het aardsch bestaan met zich brengen, wetend dat niets ons zonder Gods toelating overkomt, eh dat alle leed, dat ons op aarde treft, niets is dan een beproeving van ons geloof en een kans tot heiliging - • onzer ziel. En waar wij in den Bijbel lezen : „De mensch leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit den mond Gods uitgaat," laat ons daar in 't geloof tot God gaan, evenals kinderen gaan tot hun aardschen vader, smeekende dat Hij ons helpe in onzen strijd, en dat Hij het verstand der ongeloovigen moge verlichten en hun harten breken, opdat ook zij deelachtig mogen worden dien vrede en die zielsrust, die ons deel werden, toen wij ons bogen aan den voet van het kruis. Dit zij en blijve onze bede.

Dan is 'uw Herder "daar om u te helpen ; Hij is die somb'reGod der priesters niet, Hij is de God'der liefde, is>de bron Der liefde —£Hpört|: Hij is 'de liefde Zelf.

Als wij zoo God zien als liefdebron en Hem naderen in kinderlijken eenvoud; dan zal Hij ons geven wat wij Hem vragen.

Sluiten