Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het zwaard niet te vergeefs draagt (Rom. 13); ja ook: lk zeg u, dat ge in naam van naastenliefde het recht niet moogt schenden, want Ik ben niet gekomen om de Wet en de Profeten te ontbinden, maar om die te vervullen.

Anderen, en zij zijn zeker veel ernstiger te nemen, wat hun beroep op deH. Schrift aangaat, hebben inderdaad zekeren eerbied voor de H. Schrift, erkennen zelfs min of meer haar goddelijk gezag; en zijn tot hun leer en practijk gekomen, in gemoede meenende, dat de H. Schrift zulks van hen eischt. Hier is noodig betere onderrichting, en verheldering van inzicht in het organisme der H. Schrift, en in de totaal-leer (op dit punt) van de H. Schrift. — Hier met name vinden we voor het doel van dit geschrift onze taak.

Eer we tot critisch onderzoek ons stellen, echter eerst een en ander over het historisch verschijnsel der dienstweigeraars-beweging, zij het ook zeer en zeer beknopt. Om niet verder terug te gaan, vinden we van dergelijke beweging reeds sporen van de vroegste tijden van het christendom af. Zoo waren er al vroegtijdig christenen die meenden dat de krijgsdienst den christenen ongeoorloofd was, zelfs Tertullianus schreef s „het geloof laat geen dwang toe", doelende daarbij op den krijgsdienst. Verschillende Gnostische richtingen veroordeelden den wapenhandel. Allerlei secten in de middeleeuwen verkondigden dit gevoelen Een merkwaardig boek, in de 15e eeuw verschenen, was dat van den Czec Kheltchitsky, getiteld: het net des geloofs, de inhoud doet veel denken aan Tolstoy's leer. Meer bekend zijn de Anabaptisten of wederdoopers, en de Amerikaansche Kwakers.

Met name is in den nieuwen tijd Leo Tolstoy de heraut van genoemde richting geweest. Tolstoy beriep zich daarbij inzonderheid op de Evangeliën, en met name op de Bergrede. Mattheüs 5 : 38 en 39: „gij hebt gehoord dat gezegd is; oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u dat gij den booze niet wederstaat'' was voor hem de sleutel van Jezus' geheele leer, de leer van het „met weder staan" — Op grond dezer uitspraak meende lolstoy, dat Christus alle geweld verbood, en met name alle instellingen van den staat als politie-wezen, leger en vloot gevangenis en schavot enz. uit den Booze waren, alzoo ook, dat een waar christen beslist en gewis moest weigeren de wapens te hanteeren. In tal van geschriften heeft Tolstoy deze zijn zienswijze gepropageerd, voornamelijk in zijn bekend boek: Het koninkrijk üods is binnen in U. Ondanks de veelvuldige tegenwerking, die 1 olstoy in Rusland van staatswege ondervond, zijn zijn geschriften bi] duizenden gedrukt en verspreid, en hebben zij in allerlei kringen een merkbaren invloed geoefend. Volledigheidshalve

Sluiten