Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs is voorgesteld om de weigeraars een positie bij Waterstaat te bezorgen, verdient dan ook veel meer ernstige overweging. — Mits dan voor den weigeraar niet een ander moet dienen, die anders vrijgesteld ware.

Alles overziende blijft het ons niet onraadzaam voorkomen, dat de overheid, mits onder goede waarborgen, den dienstweigeraar die om des gewetenswille weigert, den dienst ontzegt en verbiedt. Natuurlijk hem tevens verbiedende, deel te nemen aan politieke verkiezingen, het bekleeden van staatsbetrekkingen en wat dies meer zij. Wie van den staat wel „loon" wil ontvangen, en in den staat wel rechten wil oefenen, moet ook voor dien staat de plichten aanvaarden.

Ten slotte: ook Nederland doorleeft dagen van ernstige spanning en ongekende moeilijkheden.

Moge God dan onze innig geliefde Vorstin bij den voortduur schragen en behoeden, ook door het gebed van allen die hebben leeren buigen voor den Koning der koningen.

Dat allen die in Hoogheid zijn gezeten, in verootmoediging, raad en wijsheid zoeken bij den God der geesten van alle vleesch.

Worde ons vaderland door den Almachtige behoed tegen oorlogswee.

Zij er vernedering onder de krachtige hand Gods, opdat Hij ons verhooge.

Scharen we ons als trouwe zonen des vaderlands allen eendrachtig om Oranje's troon; als het moest (wat God genadig verhoede) bereid om onze neutraliteit met het zwaard te verdedigen.

Sluiten