Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOTIE

aangenomen in de op 8 October 1924 te Utrecht gehouden oprichtingsvergadering van „KERK EN VREDE"

(Groep van Godsdienstige Voorgangen en Gemeenteleden tegen Oorlog en Oorlogstoerusting)

De Groep, enz.

„van oordeel, dat slechts van het doorwerken der Christelijke beginselen heil te wachten is voor menschen, volkeren en volkerengemeenschap,

dat deze doorwerking niet alleen tegengehouden wordt door den invloed der zonde maar ook door het instandhouden van zondige gebruiken waarvan de verderfelijkste de oorlog is,

dat niet alleen de oorlog met alle recht spot maar ook het karakter der moderne oorlogvoering het godsdienstigzedelijk bewustzijn krenkt op een niet meer te verdragen wijze,

dat het elk offer waard is om tegenover deze misdaad ernst te maken met de zedelijke waarheid, dat het beter is onrecht te lijden dan onrecht te doen,

bindt den strijd aan tegen oorlog en oorlogstoerusting en roept alle Christenen binnen en buiten de kerken op om in dezen strijd mee te strijden, opdat de namen van Jezus Christus en Zijn Hemelschen Vader niet meer op die gruwelijke wijze door de volkeren geschonden worden als in de jaren, die achter ons liggen, het geval is geweest."

N.B. Allen, die zich met den geest van deze motie kunnen vereenigen, predikanten zoowel als belangstellenden binnen en buiten de Kerken, kunnen door het kenbaar maken van hunne instemming aan den secretaris, Ds. J. B. Th. HUGENHOLTZ te Ammerstol, tot deze groep toetreden tegen een door hen zelf vast te stellen jaarlijksche contributie, (minimum f 1,50) welke men gelieve te zenden aan den administrateur F. H. v. d. BERG (giro 140278) Ammerstol. De leden ontvangen het maand-orgaan „KERK EN "VREDE" gratis; voor niet-leden bedraagt het minimum abonnement fl,50. Adhaesiebetuigingen van kerkeraden worden gaarne ingewacht b(J den secretaris. Ten slotte wekken wij ieder op om voor het werk van rKerk en Vrede" bydragen en opbrengsten van collecten aan den administrateur toe te zenden.

IEDER HELPB MEDE, DEZE MOTIE TB VERSPREIDEN EN WEKK.E ANDEREN OP DIT TE DOEN.

Aantallen voor verspreiding zj[n bfl het secretariaat verkrijgbaar: 100 ex. f0,60: 200 ex. f0,90 : 300 ex. fl,15; 400 ex. fl,40; 500 ex. f 1,65, elke 100 meer f0,30

ABONNEERT U OP

„KERK EN VREDE"

MINIMUM: fl,50 PER JAAR

OllllllllllM^

Sluiten