Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige duidelijk genoeg ; niet alleen zonen, doch ook gesnedenen en vreemden worden uitgenoodigd den sabbat te vieren. Aan deze profetie kan veel worden toegedaan, maar niets worden afgedaan. En dit doen juist de Z. D. A. Men laat behoorlijk het 7e vers weg, althans men gaat er over heen. Zou men hier even ernstig op aandringen als de vorige verzen, dan zou men moeten komen tot brand- en slachtoffers. Verlangt men uitlegging van dezen tekst, dan heeft het eene geestelijke beteekenis; de sabbat echter moet letterlijk zijn. Ook dit is eene schriftverdraaiïng. De sabbat, hier bedoeld is letterlijk, de brand- en slachtoffers hier bedoeld zijn letterlijk, evenzoo het bedehuis.

Indien één dezer onderwerpen geestelijk en andere letterlijk moeten verstaan worden, mag men op grondvan dit hoofdstuk ook geestelijk sabbat houden en letterlijke brandoffers offeren. Zulk eene verwarring laat de Schrift echter niet toe. Het geheele hoofdstuk vanaf het ie vers ziet op de ie komst van Christus en Hij zelf ziet de vervulling van den tekst in zijn tijd. Mark 11 : 17. Die echter deze profetie op dezen tijd en op zichzelve toepast, zie toe, dat hij ook vers 7 letterlijk vervult. Dat deze profetie eene geestelijke strekking heeft, ook voor dezen tijd, zal zeker niet ontkend worden, doch dan consequent den geheelen inhoud naar één maatstaf behandelen, n.1. de geestelijke sabbat brengt hen tot den geestelijken berg, alwaar hunne geestelijke offeranden aangenaam zijn in Zijn geestelijk huis.

Het zegel Gods en Het Merkteeken van het Beest.

Deze twee onderwerpen (Openb. 7 en 13) vindt men gewoonlijk aan het slot van het programma van de openbare vergaderingen der Z. D. Adventisten. Zij zijn, om zoo te spreken, het glanspunt. Deze hoofdstukken lezende, is het dan ook even uitlokkend het zegel Gods te kunnen verkrijgen als afschuwwekkend om het merkteeken van het beest te ontvangen. Men behoeft slechts een waar Z. D. A. te zijn om het eene

Sluiten