Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontvangen en het andere te ontloopen. Het. zegel Gods is de sabbat, het merkteeken van het beest de Zondag, zoo luidt de verklaring. Laat ons deze verklaring toetsen.

Hoe men het zegel Gods als sabbat kan verklaren, heb ik zelfs als Z. D. A. nooit kunnen begrijpen, nergens toch in de Schrift wordt de sabbat het zegel genoemd. Men zou dan nog eerder de besnijdenis het zegel kunnen noemen, daar Abraham tenminste deze als zegel ontvangen heeft.

Waarschijnlijker is het dat hier bedoeld wordt in de eerste plaats de Heilige Geest naar aanleiding van Efeze i : 13; 4 : 30; 2 Cor. 1 : 22, doch vooral Joh. 6 : 27. Hoe het ook zij, eene verklaring, ten gunste van den sabbatdag kan men alleen in de boeken der Z. D. A. vinden. Een natuurlijk gevolg is, dat diegenen, die verzegeld worden, ook behooren moeten tot Israël en wel tot een zekeren stam. Zij worden niet bij Israël ingelijfd, doch zij worden uit Israël genomen om verzegeld te worden. Ik ben overtuigd dat de meeste predikers der Z. D. A. zelve niet volkomen van deze verklaring doordrongen zijn en daarom wordt deze prediking niet zoo krachtig gedaan als de tegenoverstelling.: »Het merkteeken van het beest.* Van de verklaring, die hiervan gegeven wordt, moet gezegd worden, dat zij veel waarschijnlijks heeft, en, verwijt zij dan ook elk oprecht Christen, die niet den sabbat houdt, dat hij een aanbidder is van het beest. De waarschuwing hiertegen in Openbaring 14: 9—11 is dan ook niet gering en wel geschikt om eenvoudige menschen vrees aan te jagen. En, afgezien Van de straf, wie wil een aanbidder van het beest (Rome) zijn en zijn merkteeken dragen!

Laten we deze zaak echter eens kalm bezien. Waarom toch wordt de Zondag het merkteeken van het beest genoemd?

Omdat de Roomsche kerk er zich op beroept, den sabbat in den Zondag veranderd te hebben, terwijl wij reeds gezien hebben, dat de kleine hoorn van

Sluiten