Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel Lea nu een zoon aan Jakob had gegeven, zoo merkte zij spoedig, dat Jakobs genegenheid voor haar niet toenam, en zij meende toen de liefde van haar man te kunnen veroveren door het verkrijgen van meer kinderen.

En Lea werd wederom bevrucht en baarde een zoon, en zeide : „Dewijl de Heere gehoord heeft, dat ik gehaat was, zoo heeft Hij mij ook dezen gegeven ; en zij noemde zijnen naam Simeon."

In dezen zoon komt uit: Het onoverwinnelijke van Lea s geloof, en breekt haar dankbaarheid aan Jehovah door. Lea, voorbeeld van zachtmoedigheid, begint eenig begrip te krijgen van God, het begint haar te dagen.

2de zoon

Simeon is het type van de overwinnende Hoop, van de eerste flauwe openbaring van het Hoogere, van den Dageraad, en van het heil zien in „het getal".

Bij haar derden zoon zegt Lea :

„Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb;" daarom noemde zij zijnen naam Levi.

Typeerend is hoe overijverig zij is haar man te dienen, zij is genegen alles op te offeren, mits zij Jakob maar vindt.

3de zoon

Deze Levi is het type van den grooten ijver. Au fond is dit ijver voor God, voor het Goede. Maar de sterfelijke Lea maakte er een ijverigen dienst van, om den sterveling Jakob — voor haar God gepersonifieerd — te dienen.

Toen Jakob wijzer was geworden en de Geest op hem rustte, die hem in staat stelde de mentaliteit van zijne zonen te kunnen kwalificeeren, zeide hij op zijn sterfbed : „Simeon en Levi zijn gebroeders (Gen. 49 : 5), hunne handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijne ziel kome niet in hunne verborgen raad, mijne eer worde niet vereenigd met hunne vergadering." Of met andere woorden : „Uw overwinningszucht en Uw ijverigheid zijn vleeschelijk. Gij beiden hebt die beide Godskwaliteiten verbasterd. Gij aanbidt „Getal" in plaats van Mij, en gij aanbidt stervelingen, „het Schepsel" in plaats van God.

Levi zou de stam der priesters worden. Levi's verbasterde

Sluiten