Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezellen (de federatie der 10 stammen van Klein-Israël).

„Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een eenig hout en zij zullen één worden in uwe hand.

„En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende : Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn ? Zoo spreek tot hen : Alzoo zegt de Heere, Heere : Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraim's hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijne metgezellen, nemen, en Ik zal deze met hen voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een eenig hout, enzij zullenéén worden in Mijne hand.

„Spreek dan tot hen : Zoo zegt de Heere, Heere: Ziet, I k zal de kinderen Israëls halen uit het midden der Heidenen, waarhenen zij getogen zijn.... enz ij zullen niet meer tot twee volken z ij n."

Die voorspelling is niet opgegaan in die eeuwen voor Palestina, want alleen de Joden kwamen voor een gedeelte terug uit de verbanning, en Israël bleef zoek.

Maar toch zijn de woorden van dezen profeet vervuld, en wel voor het eerst tijdens de Groote Volksverhuizingen.

En die voorspelling is op het punt in onze tijden op onverwachte manier en op veel breeder schaal wederom in vervulling te gaan.

Hoewel dus in Europa in ieder volk de capaciteit was ontstaan, om uit te kunnen groeien in den loop der tijden tot een hooger bewustzijn van de volheid van God, zoo zullen wij toch zien, dat de verschillende volkeren hun karakteristiek, n.m. die van de stammen Israëls, hebben gehouden, en deze karakteristiek is zoo frappant scherp onderscheiden, dat de gedachte zich opdringt, dat zij bij volle bewustzijn naar de plaatsen zijn getrokken, die zij nu nog innemen. Indien dit niet het geval is, dan grijpt ontzag ons aan voor de kennelijke Leiding, waaronder al onze daden plaats vinden.

Hoe het zij, het is bekend, dat de oude Keltische Druiden een geheime leer hadden en een groot samenhangend priesterschap vormden.

Weber-Baldanus zegt hierover in zijn Weltgeschichte:

„Die Priesterschaft der Druïden umfaszte ganz Galliën und die Britischen Insein mit einem gemeinsamen religiös-natio-

Sluiten