Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

internationalisme geheel het wezen en de bestemming van zijn actie-naar-buiten. Zooals de natuur van vuur is te branden, of van water te bevochtigen, of van teer te besmetten, zoo bestaan de karakteristieke functies van communisme in de drievoudige werking van: het collectiviseeren der menschheid, het verdierlijken van de menschenziel en het onbeperkt heerschen over alle menschen...."

Let hierop: over alle menschen. Geen grens houdt de wereldactie van het Communisme tegen. De Prawda slaat den juisten toon aan als zij deze woorden van Het revolutionnair kompas weergeeft: „Het wereld-wijd karakter van ons program is maar niet „louter woorden", maar een allesomvattend en bloedige realiteit. Het kan ook niet anders zijn.... Ons einddoel is het universeel communisme; al onze toebereidselen tot den strijd richten zich op de Wereld-actie, de machtsverovering op wereld-wijde schaal en op de vestiging van •en wereld-wijd dictatorschap van het proletariaat Ons programma werpt de bour-

geois-wereld den handschoen toe voor een strijd op leven en dood! Wij, communisten, hebben geen enkele reden om ons doel te verbloemen. Ons einddoel en de middelen, om dat te bereiken, onze strategie, onze tactiek, worden voor iedereen duidelijk gemaakt in ons programma,"

Naar dezen maatstaf kan men de moreele waarde beoordeelen van de volgende verklaring, door een Sowjet-Gezant in een onzer groote steden van West-Europa afgelegd: „Wij hebben het voornemen om de verplichtingen welke wij op ons nemen, loyaal te venrullen, en rekenen terzelfder tijd op de landen, die vriendschappelijke betrekkingen met ons onderhouden, dat zij van hun kant rekening houden met de onveranderlijke basis van ons politiek en economisch systeem."

Die basis is wel erg wankelbaar en doet meer denken aan het drijfzand van leugen en

Sluiten