Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

problemen, waarvoor die evolutie ons stelde". *) Nooit zou het atheïstisch communisme zulk een kracht hebben kunnen ontwikkelen over de geheele wereld, zulk een invloed hebben kunnen uitoefenen op de geesten, indien de Christenheid waarlijk ernst had gemaakt met het tweede deel van de samenvatting der heilige Wet, zooals de Heiland ons die gaf. (Mattheüs ?2 : 37—40).

Nooit zou men een tegenstelling zich hebben zien ontwikkelen, nóch zou men het probleem hebben kunnen stellen, gelijk thans geschiedt: „Kapitalisme met God, óf socialisme zonder God", indien daar van de zijde der geloovigen in den loop der eeuwen geen aanleiding toe gegeven was.

* *

Maar dat alles royaal en zonder eenig voorbehoud toegegeven, moet ik met kracht verzet aanteekenen tegen het boven geciteerde woord van Troelstra. Niet het Christendom heeft z'n onmacht getoond op sociaal gebied, maar de Christenen! zijn ontrouw geweest aan hun hooge en heilige roeping: een intensiever doorwerken van de Christelijke beginselen kan alleen verbetering aanbrengen, óók in de maatschappelijke verhoudingen. Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten werkt God door zijn Woord en Geest.

En hier komen wij onmiddellijk in botsing met het bolsjewisme, dat zich ten onrechte met den schoonen naam van Communisme tooit. Het durft spreken van een „Koninkrijk Gods"? Het durft de taal der geloovigen voor de gedienstigheden van zijn praktijk gebruiken? Maar het spot met God en Zijn Woord, het bestrijdt elk geloof als een sprookje uit lang vervlogen tijden, ja, het ontkent de waarde van elk ideaal, van elk ethisch motief.

1) Zie: Jezus Christus en de maatschappelijke stroomingen (partijen) onzer dagen in mijn bundel jeugdpreeken „Laat ons deze belijdenis vasthouden".

Sluiten