Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof „an sich"; maar de gebeurtenissen hebben de eigenlijke bedoeling van de Derde Internationale genoegzaam in het licht gesteld. „Toen de bolsjewisten eenmaal vast in den zadel zaten, konden zij onbewimpelder hun anti-godsdienstige gezindheid belijden en het geloof rechtstreeks aantasten."

*

Het verheugt mij, dat deze dingen zoo flink en zoo onbewimpeld zijn uitgesproken. Wie myn gedrukte radio-toespraken en overige geschriften kent, ziet onmiddellijk de overeenkomst; een goed verstaander zal weinig of geen verschil van waardeering tusschen den medewerker van Het Handelsblad en ondergeteekende ontdekken.

Laat ik ten overvloede nogmaals trachten, in een vluchtige schets den werkelijken toestand te karakteriseeren *).

Vooreerst de grondbeginselen van het communisme

*) BRONNEN, SPECIAAL TE RAADPLEGEN:

Th. Aubert: Les persécutions réligieuses en Russie. Prof. Dr. 3. Ujin: La lutte du pouvoir soviétique contre Ia

religion.

Le même: Nature de 1'athéisme soviétique. Le même: L'association soviétique des Athées.

Deze drie laatste ook in het Duitsch te verkrijgen. Dr. G. Lodygensky: De huidige geloofsvervolgingen in Rusland.

Prof. Dr. N. N. Globukowsky ea.: Christendom en Bolsjewisme.

Prof. Dr. t. Ujin: Welt vor dem Abgrund.

Voorts allerlei studiën van Prof. Arseniev, Dr. Alexiev, enz. enz.

Het spreekt vanzelf, dat wij slechts uit de tweede hand de Russische bronnen kennen, waarvan de voornaamste zgn:

Het zwarte boek 1925.

Lenin: Mysli Lenina o Religié.

Yaroslawsky: Na antireligiosnom fronte.

Voorts allerlei officieele stukken, stenografische verslagen van Communistische Congressen en bladen, te talrijk om op te noemen.

Sluiten