Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

9. IN DEN STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME ONDERLINGE POLEMIEK VERMIJDEN

Telkens weer wordt op die noodzakelijkheid gewezen in dit nummer. Op dat gebied heeft het bestuur van G.G.G. een hooge roeping te vervullen. In dat verband meenen wij het volgende ingezonden stuk van De Rotterdammer (A.R.) te moeten overnemen:

Geachte Redactie,

Veroorloof mij naar aanleiding van de groote „Antico"-vergadering, die gehouden werd op Donderdag 22 September j.1. te Rotterdam, en waar de heeren Ds. Hagen, Dr. Krop en Pater Borromaeus de Greeve optraden, een enkele opmerking. I k heb gewacht daarmede, om te zien of deze beweging ter bestrijding van het communisme zou behooren tot het bekende „vuurwerk" of dat deze actie zich zou uitbreiden en van plaatselijk tot landelijk zou worden. Dit laatste is geschied. En nu lijkt het me noodzakelijk, om misverstand, ja zelfs moeilijkheden te voorkomen, als het kan, een enkele opmerking, waarschuwing kan men het ook noemen, te maken. Op deze Odeon-vergadering werd gecolporteerd van Roomsch-Katholieke zijde met de brochure: „Het Bolsjewisme dreigt" van Friedrich Muckermann S.J. Met belangstelling nam ik hiervan kennis. Onder veel goeds vond ik toch een enkele minder-prettige passage. En op dit laatste wil ik wijzen. In de „Inleiding" van den vertaler komt het navolgende voor:

Sluiten