Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jubileum wij heden vieren, is door Protestanten opgericht, 'tGodshuis, waarvoor wij staan, was een Protestantsche Kerk, de grond onder uwe voeten, bedekt de lichamen uwer Protestantsche voorvaders, en hij ging voort heden en verleden te vergelijken met het thema: „alleen in den terugkeer tot onzer vaderen Protestantsch geloof ligt het heil voor de toekomst." Toen hij ophield, brak een storm van bijval los, dien men in de geheel Eoomsch-Katholieke stad niet voor mogelijk had gehouden. Eisenkolb liet de zaak hiermee niet rusten. Hoewel hg in den aanvang veel moeilijkheden had te overwinnen, die menig ander allen moed ontroofd hadden, zette hij door en bewerkte, dat er godsdienstoefeningen gehouden werden, dat er een hulpprediker kwam, dat een kerk gebouwd werd, en nu is t bovengenoemde resultaat bereikt, een bewgs van de waarheid, die iemand uit Karbitz schreef: „'t Gaat overal goed, als wij maar mannen hebben!"

In de Alpenlanden schijnen de getallen niet zoo gunstig te zijn, maar de beweging is er in verhouding niet minder krachtig. Drieërlei moet men in aanmerking nemen. Allereerst, dat zij minder dicht bevolkt zijn. Verder, dat de Alpenbewoner niet zoo licht ontvlambaar is als zijn meer voor indrukken vatbare landgenoot in het Noorden. Hij is massief als zijne bergen. Weken lang overdenkt hij een woord, dat hem getroffen heeft, voordat hij er uiting aan geeft. Maar, wat hij zich innerlijk eenmaal heeft toegeëigend, dat houdt hij ook rotsvast. In Stiermarken wilde een arme paardenknecht

Sluiten