Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben ook reeds bij omwonenden de aandacht getrokken".

„Op deze wijze meent men te Rotterdam te moeten voldoen aan den van „hooger hand" gegeven last: zorg te dragen voor ontspanning der zeelieden. De communistische theorieën staan in elk geval deze ontspanningsmethode niet in den weg."

„Ook door postverbindingen, via zeelieden, zijn de havenbureaux een belangrijke schakel in den keten, die de Komintern om de wereld spant en vormen zij een indirecte bedreiging voor de veiligheid van den staat, waarin zij gevestigd zijn, een bedreiging, die toenemen zal, naarmate de revolutionnaire situatie spannender gaat worden."

Men vergeve ons dit breede citaat Maar ik wilde U doen opmerken, dat revolutionnair Nederland zeer actief is met z ij n „zeemanszending".

Wat doet niet-revolutionnair Nederland?

En wat doet Protestantsch-Christelijk Nederland?

De Roomsch-Katholieke Kerk zorgt uitstekend voor hare zonen op de wijde baren; zij heeft haar zeemansblad, geredigeerd door een zeemanspastor, zij heeft haar inlichtingenbureau voor zeevarenden, en hare gesloten wereldorganisatie is gereed om de mannen in de groote wereldhavens op te vangen en veilig te geleiden.

En wat doen wij, kinderen der Reformatie?

Het moet wel prikkelend op ons werken, dat onder onze Christenzeelieden-zelf actie zich ontvouwt Men is bezig in die kringen een bond te vormen. Zij willen elkaar „vinden", ook helpen om, ieder op zijn boot „uit te komen"- en zich als Christen te openbaren, — om 's Zondags dienst te houden aan boord, en zooveel meer.

Wat is dat alles verblijdend en hoop-gevend!

En wat zult gij nu doen, die dit leest?

Wilt gij niet een weinig helpen dragen het werk der „Centrale"?

Dat werk zal, naar ons beste inzicht, moeten zijn het inrichten van een „instuif" voor zeelieden in buitenlandsche havens. In Londen, Antwerpen, Soerabaja, Buenos-Ayres,

Sluiten