Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er op den duur kome een eigen gebouw in het centrum van het land met een dagelijksch bureau; er moet aangesteld worden een bondsdirecteur, die de algemeene leiding van de zaken in handen heeft, alle Tehuizen een keer of drie per jaar bezoekt en er voor zorgt dat bij manoeuvres, bij mobilisatie en bij meer gebeurlijkheden de Bond direct kan ingrijpen.

Wanneer we in de toekomst zoo gaan werken, en we kunnen dan ook nog verkrijgen dat alle Tehuizen zich bij ons aansluiten *), zal er komen één machtig lichaam en zal de geestelijke verzorging van leger en vloot op peil gebracht kunnen worden.

Tenslotte nog een enkel woord over de financieele zijde van dit vraagstuk. Misschien dat velen uwer bij het lezen al gedacht hebben: dat alles is nu wel mooi, maar waar zal het geld vandaan komen? En ik stem u toe, dit is het hinkende paard dat achteraan komt.

Nu ben ik ten opzichte van de financiën niet bizonder pessimistisch, ook niet op dit terrein. Deze mobilisatiejaren hebben inderdaad bewezen, dat ons Christenvolk wel warm te krijgen is ook voor den arbeid onder de militairen. Tonnen gouds zijn geofferd en de stroom van giften vloeit nog steeds mild. En ik geloof dat bij evehtueele demobilisatie de Bond daarvan de vruchten zal kunnen plukken, indien we maar zorgen dat de Bond een plaats inneemt bij ons Christenvolk. En daarvoor is noodig, dat we breken met het stelsel van een paar agenten, en heel het land onder beslag krijgen door een krachtige organisatie en een voortdurende levendige actie.

Bij flink werken kunnen ook op financieel gebied wonderen gedaan worden. Dat blijkt ook in Den Helder. Daar heeft men het aangedurfd een gebouw neer te zetten van zestigduizend gulden, en de zaken loopen goed. We moeten niet te angstvallig zijn.

Toch zou het voor u geteekende ideaal misschien te duur zijn, indien we genoodzaakt werden om dadelijk alles daarvan in ver-

*) Vooral op dit terrein is het niet goed te keuren, wanneer sommige Tehuizen afgescheiden van den Nationalen Bond blijven. Neem bijvoorbeeld Leeuwarden, dat zelfstandig leeft. De Friezen offeren nu uit den aard der zaak het? meest voor hun eigen Tehuis. Maar ze vergeten, dat ook heel wat Friesche jongens naar andere plaatsen gaan, bij de genie, artillerie, cavalerie, enz.; en met de Tehuizen waar die jongens liggen, hebben nu de Friezen weinig of geen band. Ons leger is nationaal, en dat moet ook uitkomen in den Tehuis-arbeid.

Sluiten