Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer begeerd was bij de Niederlandisch-Reformierte Gemeinde in Elberfeld, heeft zich bij de Duitsche Christenen gevoegd. Hij is nu vertegenwoordiger der Gereformeerden in 't geestelijke Ministerie, dat den Rijksbisschop ter zijde staat. Zóó groote zuigingskracht oefent die beweging uit. En sommigen, die meenden hen te moeten bestrijden, o.a. de „jungreformatorische" groep, namen toch allerlei van hen over. Scherp, absoluut, beginselvast, zoodat we ons hart vasthouden voor zijn positie, staat tegenover hen Dr. Karl Barth. En ik geloof, dat hun geestverwantschap met de „Deutschkirche" hem zeker niet is ontgaan.

We hebben helaas nog niet kunnen machtig worden een principieel, uitvoerig geschrift van hun kant. Een bezadigd wetenschappelijk boek is, „Die Nation vor Gott" van Walther Küneth en Helmuth Schreiner; het staat aan de uiterste rechterzijde en maakt scherp front tegen de radicaler groepen. Kort wordt hun streven uiteengezet in „Das kirchliche Wollen der Deutschen Christen" van E. Hirsch. We moeten ons voorloopig tevreden stellen met — soms erg makke, soms ontstellende m uitlatingen van hun leiders. Toch is het noodig, een beweging, die op 't oogenblik de overgroote meerderheid van het Duitsche „Kirchenvolk" omvat, ernstig in oogenschouw te nemen.

We vragen eerst: hebben zij een theologie? De Deutschkirche had er ten minste een, een moderne. Ik geloof, dat de Duitsche Christenen er geen tijd voor hebben, om werkelijk aan theologie te doen. Toch werd er op een hunner vergaderingen gevraagd naar een nieuwe theologie. Maar Barth klaagt erover, dat door predikanten uit de Duitsche Christenen op een theologische conferentie het lezen van een referaat onmogelijk werd gemaakt, enkel vanwege de politieke richting van den referent. Hun eisch is: algeheele verandering der opleiding der predikanten „zu gröszerer Gemeindenahe und Volksgebundenheit". Ook leeken willen ze op den preekstoel hebben. Waarom ook niet? Het volk met zijn behoeften is toch voor hen ten slotte het middelpunt waar alles om draait. Karl Barth heeft gezien, waar 't om gaat. Theologische Existenz — heute? Zal er nog sprake van theologie zijn? Hij zegt in 't begin, dat men van hem al lang een woord verwacht had „zur Lage". Maar hij achtte het zijn plicht, eenvoudig door te gaan met „Theologie zu treiben" in colleges en oefeningen, evenals de monniken in het voor hem na-

Sluiten