Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king van Christus' Wederkomst, de prediking van den eenigen, waarachtigen God en het laatste oordeel, op onzen crisistijd.

Wat wil God in dezen tijd?

Wat bedoelen Zijn gerichten?

Jesaja zegt: „Wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zoo leeren de inwoners der wereld gerechtigheid." God wil ons iets leeren in onze dagen. Crisistijd is een leerschool van God. God wil ons gerechtigheid leeren.

En op de vraag: goddelijke of menschelijke gerechtigheid, zouden wij, waar dit woord behoort tot de profetiën van Jesaja, willen antwoorden: beide, goddelijke en menschelijke gerechtigheid.

Voor alles goddelijke gerechtigheid.

Jesaja predikt God als den Heilige.

In het jaar, waarin koning Uzzia stierf, is het geschied, dat Jesaja door God tot profeet geroepen werd. Hij zag den Heere in den tempel op een hoogen troon en de serafs, die hun aangezicht bedekten, riepen: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen, de gansche aarde is van Zijn heerlijkheid vol. Toen heeft Jesaja het hoofd gebogen en gezegd: „Wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn oogen hebben den Koning, den Heere der heirscharen gezien". Jesaja is tot profeet geroepen geworden door den heiligen God, die de wereld geschapen heeft, zoodat die gansche wereld van Zijn heerlijkheid vervuld is en opdat Hij door die wereld als de Schepper verheerlijkt zou worden. De dienst der afgoden kan deze heilige God niet verdragen. Evenmin de verwereldlijking, waarin het leven van Hem, den Schepper, wordt losgemaakt, om voortaan zijn bestemming in zichzelf te vinden.

God wil ons in onze dagen goddelijke gerechtigheid leeren. God wil, dat wij in crisistijd Hem zullen leeren kennen als den heilige, die groot is en vreeselijk. God wil ons leeren, dat op de verwereldlijking en den afgodendienst

Sluiten