Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED.

O Koning des hemels en der aarde! Weeën aller wezens en genadige Vader in christus, onzen Heer! Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebragt badt, ja! van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij doet met het heirleger des hemels en met al de bewoners der aarde naar Uw oppermaglig en ondoorgrondelijk welbehagen. Gelijk Gij on6 ter regter tijd dit aardsche leven geschonken hebt; zoo neemt Ge ook, als het U behaagt, dat geschenk terug, met oneindige wijsheid, liefde en menschenmin. Dit gelooven en vertrouwen wij met ootmoed ; al is ook Uw weg en al zijn ook Uwe beschikkingen over on«e vrienden en betrekkingen voor ons kortzigtig oog en voor onzen benevelden geest raadselachtig en als in het heiligdom verborgen.

Och! laat Uw' Heiligen Geest ons zoo verlichten en besturen, dat die kinderlijke en geloovige berusting in Uw welbehagen ook nu bij ons ongeschokt blijve;

Sluiten