Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel krachtiger en welsprekender, dan deze stem vermag, heeft uitgedrukt? Geleerden toch en ongeleerden, aanzienlijken en geringen, ja! de gansche Stad onzer inwoning, ontboezemden, met zeldzame eenstemmigheid, de treurige weeklagt: » Welk een verplet»terende slag heeft ons getroffen! Wat wordt er aan vdien Man onuitsprekelyk veel verloren! Hoe zal ons r>zulk een verlies eenigzins vergoed worden!" - En die algemeen gehoorde treurstem was veel meer, dan eene vlugtige opwelling van droefheid over zijn onverwacht henengaan. Zij drukte, met treffende en aandoenlijke waarheid, het zegel der hoogst verdiende goedkeuring op eene, boven onzen lof verhevene werkzaamheid, die, in ons midden, langer dan dertig achtereen volgende jaren, aan de hoogste en heiligste belangen toegewijd bleef. Ja! die lange reeks van jaren, zagen wij hem de schoone talenten van zijn' rijk begaafden geest boven alles tot de opleiding en vorming aanwenden van een groot aantal, elkander steeds afwisselende, akademische Jongelingen, die zich uit alle oorden herwaarts begaven, om in zijne en zijner Ambtgenooten Scholen zich voor den Evangeliedienst voor te bereiden. Hoe veel ook anders zijne zorg of medewerking inriep en tot zich trok; dit beschouwde hij als de voorname levenstaak, die door den Albestuurder op zijne schouderen gelegd was. En wie was tot hare gelukkige vervulling geschikter, dan royaards, aan wiens uitnemende geleerdheid steeds vaardige levendigheid van geest en onbelemmerde gemakkelijkheid van voordragt op den katheder ten dienste stond? Om dan aan dat gewigtige werk onverdeeld zijne krachten te kunnen wijden,

Sluiten