Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur van Gods Voorzienigheid staan, zoo is zelfs het kleinste en geringste daarvan niet uitgezonderd. Alles in de wereld toch, is onderling zamenhangend en wat wij klein of gering noemen, is dikwerf eene onmisbare schakel in den keten der dingen. Onmoo'elijk dus, zou God voor het groote kunnen zorgen, indien het kleine zijnen blik ontging, ja niet zelden zien wij, dat de hooge God, juist uit geringschijnende oorzaken, de wijd uitgestrektste gevolgen doet voortkomen. Wilt gy enkele voorbeelden ? Leest eens de geschiedenis van Achabs dood. Door eenen Profeet wordt deze Koning van Israël gewaarschuwd, om niet op te trekken in den strijd tegen de Syriers, maar hij slaat deze waarschuwing in den wind. Hij vermomt zich, zoodat men in hem den Koning niet kan herkennen en meent daarmede het profetisch woord te schande te kunnen maken. „Toen spande een man den boog in zijne eenvoudigheid en schoot den Koning Israëls tusschen de gespen en tusschen het pantsier, —■ en hij stierf des avonds," 1 Kon. 22 vs. 34.

De achtergeblevene Israëlieten worden door Haman, den gunsteling van Koning Ahasveros, met eene volslagene vernietiging bedreigd. Reeds heeft de .misleide Koning zijne toestemming gegeven, reeds is de dag, waarop dit zou plaats vinden, door het lot bepaald, reeds zijn de moordzuchtige bevelen uitgevaardigd, en, menschelijker wyze scheen, der Joden ondergang zeker; maar, „indien zelfden nacht was de slaap van den Koning geweken" en uit dien slapeloozen nacht rees de morgen der redding, Esther 6 vs. 1. Wat is geringer geacht dan een muschje? Toch zegt de Heer: „niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uwen Vader. Ook uwe haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet, gij gaat vele muschjes te boven," Matth. 10 vs. 29—31.

Ook latere tijden kunnen vele treffende voorbeelden aanwijzen van Gods Voorzienigheid, werkzaam door geringe, schijnbaar toevallige omstandigheden. Vond niet Newton, de groote natuurkundige, het geheim van de natuurwet der zwaartekracht, door het zien vallen van eenen appel? Werd niet Laurens Koster, onze beroemde landgenoot, als bij toeval, de uitvinder der boekdrukkunst, die onder Gods bestuur, nieuwe stroomen van licht der wereld zoude toe-

Sluiten