Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het geloof vloeit eindelijk ook een nieuw leven voort. Dit nieuw, waarachtig Christelijk leven, draagt in de Heilige Schrift onderscheidene' benamingen, al naar dat het van eene verschiÖencfó zijde beschouwd wordt. Wordt de toestand van den mensch, die aan de zonde verslaafd is, bij een dood zyn, bij een wandelen in de duisternis Vergeleken, hoe geheel anders en onder welke schoone beelden, wordt de toestand van den met God in Christus verzoenden mensch voorgesteld. Paulus zegt: „Indien iemand in Christuè is, die is een niëü#%hëpSel: het oude is voorbijgegaan, ziet, het is allé* nieuw geworden," 2 Cor. 5 vs. 17. „God heeft ons'levend gemaakt met Christus," Efez. 2 vs. 5. Het is een opwaken uit den slaap; een opstaan uit de dooden; een lichten van Christus over ons, Efez. 5 vs. 14; een afleggen van den ouden mensch; een vernieuwd worden in den geest onzes gemoeds; een aandoen van den

nieuwen mensch, Efez. 4 vs. 21 24.

Met het oog op de eerste oorzaak van alle geestelijk leven, wordt het genoemd, van boven, uit God, weder geboren te zijn, Joh. 3 « 3, 6; 1 Joh. 5 vs. 1, 4; 1 Petr. 1 vs. 23. Ziende op Christus, in wien dat leven volmaakt was en door wien de mensch het deelachtig wordt, heet het, levend gemaakt te zijn met Christus, Efez. 2 vs. 5. In betrekking tot de eigene werkzaamheid des menschen, die het oude pad der zonde verlaat, draagt het den naam van, bekeering, waarvan gij de voorstelling ziet, in gënjt&ris van den'verloren zoon, Luk. 15 vs. 7—21; in Paulus op den weg naar Damaseüs',' Hand. 9 vs. 1—19; in Timotheus, die van kind af, in de Heilige SetoHIëh was onderwezen, 2 Tim. 3 vs. 15. Met vooruitzien op het doel, dat in dezen nieuwen levenstoestand beoogd wordt, heet het, heiliging of heiligmaking, 2 Cor. 7 vs. 1; Hebr. 12 vs. 14.

Al deze benamingen van het nieuwe leven des Christëns, duiden reeds in hét algemeen aan, hoe het bestaat, in een opregt en ernsti<> streven, om de zonde te haten en te vlieden en, uit vrije^keuze, naar Gods welbètegen te wandelen. Vóór wij dat nieuw of ChiÜlÈlp leven, meer in bijzonderheden beschouwen, willen wij eerst no°onderzoeken, hoe het in den ménsch gewekt en aangekweekt wordt. Hèt antwoord is: door den Heiligen Geest.

Sluiten