Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheim van uw eigen, zeer persoonlijk leven vernemen, wilt ge verstaan, waarom het „den Goddelooze goed gaat in deze wereld" en waarom de Zoon, het kind Gods, dat niet dan goed doet, „kwaad ontmoet," verdiep u in de verborgenheid, die de Eeuwige Zijnen vrienden bekend maakt. „De afgrond roept tot den afgrond," smart baart troost, de beproefden zijn de begenadigden. „0 gezegende val van Adam! zonder u zou Gods barmhartigheid niet lichten als de dag."

God heeft deze gansche droeve wereld laten varen, opdat wij zouden leeren roepen, roepen uit de diepte tot de hoogte, roepen uit de duisternis tot het licht, roepen uit den tijd tot de Eeuwigheid, roepen uit het vleesch tot den Geest, roepen uit de zonde tot de verzoening, roepen uit de hel tot den hemel, roepen uit den mensch tot God.

Want, zooals „de lelie tusschen de doornen," ómdat ze gevangen ligt in den distelenkrans, omhoog moet, het licht, den hemel tegen, zoo ook ons geprangde hart: het is van God en keert tot God.

De mensch, bij het graf gedoken, met het betraand aangezicht begraven in het vochtig gras, krijgt eerst lucht, als de smart hem opdrijft met een snik.

En Christus heeft de doornen van onzen vloek geheven ter kroon van liefde op Zijn gezegend hoofd.

Zoo dwingt God ons om in te gaan. Zoo loven wy Hem vanwege Zijne wegen.

Zoo ook teekent zich het spoor van den gang Zijner Heilsgeschiedenis de eeuwen door, het spoor van het grondeloos licht in den afgrond der grondelooze duisternis.

De wereldorde der schepping, de wereldorde der verlossing, de wereldorde der verheerlijking, de wereldbedeeling van den Vader, de wereldbedeeling van den Zoon, de

Sluiten