Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap. Maar deze levende blijdschap baart verwondering omdat men slechts doode blijdschap zoekt en kent.

Is het dan mogelijk dat de liefde, welke het Kerstevangelie inhoudt, geen verwondering baart? De menschehjke liefde blijkt immers niet bestand tegen de liefdeloosheid en den haat, die heerschen in de wereld. Hoe kan er dan sprake zijn van het welbehagen der liefde. Er is immers slechts het welbehagen der liefdeloosheid. Is er zoo iets als goddelijke liefde mogelijk? Een wereld als deze en een God van liefde, dat laat zich immers niet vereenigen! Men heeft vader- en moederharten zien breken in lijden over hun verloren kind, men heeft moederliefde aanschouwd die zelfs op den drempel des hemels omgekeerd zou zijn, om op de aarde haar kind te redden, men heeft het gehoord hoe een Mozes met zqn eigen leven voor zyn volk zich wilde offeren, hoe een Paulus wilde verbannen zijn om de wille zijner broeders, en men verwondert zich dat er zoo iets als een goddelijke liefde, een goddelijke erbarming is. „Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zyn Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe." Daarom was er een kribbe in Bethlehem; daarom stond er op Golgotha een kruis.

Helaas! wij kennen slechts gestorven Hef de, en begraven liefde; of liefde die sterven gaat en begraven worden zal, wij kennen slechts doode liefde, maar niet de levende liefde, welke het Kind in de kribbe is, want dit Kind is liefde, levende liefde Gods.

Van het zonderlinge licht in den nacht en van de zonderlinge engelen met hun vreemde boodschap wendt men zich af en men keert zich tot de nuchtere, doodgewone herders en ook hier weer groote verwondering. „Hoe is

Sluiten