Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rol te spelen; is zij kort, dan speelt ge een korte; is zij lang, een lange rol. Moet gij daarbij een arme voorstellen, speel uw rol goed; of een lamme, speel uw rol goed, want zie, dat, juist dat alleen, is uw taak: uw rol goed te spelen; uw rol te kiezen is u niet gegeven, dat doet een ander voor u". Is er niet veel waars in?

Wij worden geboren. Wij 'maken ons eigen leven niet. Achter ons leven staat God. Zoo zijn wij lid van een gezin, waar wij worden binnengebracht; van een Christenheid, waardoor wij worden gedragen; van een volk, waartoe wij mogen behooren. Wij kiezen niet, maar worden geplaatst; wij bepalen niet, maar worden bepaald; afhankelijk zijn wij van den eersten morgen tot het laatste oogenblik toe en in het bewustzijn van onze afhankelijkheid hebben wij onzen weg te gaan.

Afhankelijk zijn wij; wij weten het. Niet een ieder kan alles. Verschillend zijn onze gaven, onze krachten; verschillend de rijkdom onzer gedachten; de kracht van ons innerlijk leven; de sterkte van onzen wil; onderscheiden zh'n wij van elkander, innerlijk en uiterlijk, want ieder heeft alleen te vervullen eigen plaats, eigen roeping. Waren wij nu onze eigen roeping trouw? Neen, wij mogen ons van deze wekstem tot inkeer in onszelven niet afmaken door ons te vergelijken met anderen. Tot rechter over anderen heeft God ons niet gesteld. De eenige, dien wij eenigszins beoordeelen kunnen, zijn wij zelf. En als wij afdalen in de diepte van eigen leven, als wij nog eens nagaan zoo menige worsteling tnsschen ons wenschen en ons moeten, tusschen wat ons geweten ons gebood en onze begeerte ons voorhield, als wjj denken aan zoo menige gedachte, die voor God niet bestaan kon en

Sluiten