Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers alle reden van God te vluchten, van dien God, tegenover Wien hij zich gevoelt als een verworpene. En daarom moet eerst in de ziel gekomen zijn de ontroering van vrede, van verzoening, van genade, voordat de mensch zich dat Koninkrijk der hemelen kan eigen maken. Er moet zijn een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, een zich in het diepste berouw voor God verootmoedigen en een met gebroken hart uit zijn handen ontvangen van de schatten der verzoening. Eerst als die gerechtigheid het eigendom geworden is, als die vrede „die alle verstand te boven gaat", diep in ons is weggezonken, kan de groote zegen van het Koninkrijk der hemelen ten volle aanvaard worden.

En in de derde plaats: dat Koninkrijk der hemelen is ook een zedelijk goed, bestaande in de heiligheid van het hart. Weest dan volmaakt, gelijk Uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Niet alleen niet dooden, doch zelfs niet haten ; niet alleen geen overspel doen, doch zelfs niet begeeren; de grootste gestrengheid voor zichzelf ten allen tijde in acht nemen. In geen enkel opzicht mag de mensch het met God op een accoordje werpen, hij moet weten en het ook op het sterkste gevoelen dat hij in alle dingen trouw en bescheiden zijn God te dienen heeft. De rechte lijn volgen, zich zelf offeren en verloochenen. Die achter Mij wil komen, die neme zijn kruis op en volge mij. Alleen wanneer de heiligheid in ons leven komt, wanneer de macht van de zonde in ons gebroken wordt, mogen wij hopen, dat God ons ook als zijne kinderen wil aannemen. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Sluiten