Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen te behoeven te bekreunen, genieten kan, en men meent van zijne droefheid verlost te zullen worden, door troost te zoeken in de middelen, welke alleen voor diegenen verordend zijn, die bedroefd zijn naar God.

Ook zijn er, die in het geheel geene droefheid over hunne zonden hebben, die dezelve en hunne vervloeking volstrekt niet - bedenken, dan zoo wat oppervlakkig, en die, hoewel • zij vermaand worden, zich niet toe te eigenen, wat Christus alleen voor Zijne geloovigen bestemd heeft, en ook vermaand worden, zich van des Heeren tafel te onthouden, zoolang zij zóó voortleven, er telkens wat op vinden, om hunne zonden en verkeerden aard te vergoelijken, en zich met hun onboetvaardig hart achter de verslagene harten der geloovigen te verschuilen, en wien ik raden zou te bedenken, dat er geschreven staat: „ Daarom zullen de goddeloozen niet bestaan in het gericht^ noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Heere kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddeloozen zal vergaan". (Ps. 1.) Het ergste van alles is, dat een ieder, die zóó is, zich dat alles, 'wat ik gezegd heb, niet bijzonder aantrekt, maar bij zichzelven zegt: „Daarvoor beware mij God, dat ik zoo en zoo zijn zou", en hij verbergt zich achter zijne goede meening. Waar het eene zaak van het geweten is, is zelfrechtvaardiging, en kan men zich spoedig weder ophelpen, — waar het eene zaak des harten is, is zelfveroordeeling, en die daar troosten kan, is God alleen.

En zoo is dan een iegelijk onzer, die zijne zonde en vervloeking .in waarheid bedenkt, die dus naar God bedroefd is, over de zonde bedroefd als zonde. Hij is niet over de zonde bedroefd, omdat zij hem verhindert te krijgen, wat hij van de wereld verwacht, niet over de zonde bedroefd, omdat hij denkt: Als ik ze aan de hand houd, kan ik niet

Sluiten