Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) 1 Cor. 15 : 21. Want dewijl de dood door eenen mensch is, zoo is ook de opstanding der dooden door eenen mensch.

b) Hebr. 7 : 26. Want zoodanig een Hoogepriester betaamde ons, heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hooger dan de hemelen geworden.

c) 3es. 9 : 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk, Baad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

ZONDAG 6.

Vraag 21. Waarom moest Hij waarachtig, d. i. echt mensch zijn?

Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menschelijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a).

a) Hebr. 2 :14—16. Overmits dan de kinderen des vleesches en bloeds deelachtig zijn, zoo is ook Hij desgelijks datzelfde deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet zou doen dengene, die het geweld des doods had, d. i. den duivel.

En verlossen zou al degenen, die met vreeze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Want waarlijk, Hij neemt de Engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan.

Vraag 22. Waarom moest Hij rechtvaardig mensch zijn? Antw. Omdat een mensch, die zelf een zondaar is, voor anderen niet betalen kanaj.

a) Matth. 16 : 26b. Of wat zal een mensch geven tot lossing zijner ziel?

Ps. 49 : 8. Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen, hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven.

Vraag 23. Waarom moest Hij tegelijk waarachtig God zijn ?

Sluiten