Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 50. Is er buiten Hem geen zaligheid? Antw. Neen, noch bij onszelven a) noch bij de heiligen b) noch ergens elders c) is zaligheid te zoeken of te vinden.

a) Matth. 16 : 266. Of wat zal een mensch geven tot lossing zijner ziel?

b) Ps. 49 : 8. Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen, hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven.

Joh. 14 : 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

o) Hand. 4 : 12. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.

Vraag 51. Waaruit leidt gij dat af?

Antw. Een van beide, öf Jezus is geen volkomen Zaligmaker öf Hij is het wel; maar, indien Hij een volkomen Zaligmaker is, dan moeten, die in Hem gelooven, alles in Hem vinden, wat tot hunne zaligheid van noode i&a).

a) 1 Joh. 1 : 76. En het bloed van Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonde.

ZONDAG 12.

Vraag 52. Waarom wordt Hü Christus, d. i. Gezalfde genoemd ?

Antw. Omdat Hü van God, den Vader verordineerd a) en door den Heiligen Geest bekwaamd b) is, om onze Middelaar te kunnen zün.

a) Spr. 8 : 23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.

b) Luk. 4 : 18. De Geest des Heeren is op nuj, daarom heeft Hij mij gezalfd, Hü heeft mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van harte.

Sluiten