Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) Fil. 2 : 4. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.

Vraag 96. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Antw. Dat God om de verdiensten van Christus al mijne zonden, ook mijn zondigen aardaJ, nimmermeer gedenkt, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus toerekent b), opdat ik nimmermeer in het gericht van God kome c).

a) 1 Joh. 2 : 2. En Hij is eene verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der geil eele wereld.

Ef. 1:7. In welken (Christus) wij hebben de verlossing door Zjjn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade.

b) Rom. 5 : 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien éénen mensch velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzoo zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen, velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

c) Joh. 3 : 18a. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar, die niet gelooft, is aireede veroordeeld.

ZONDAG 22.

Vraag 97. Wat troost u de opstanding des vleesches?

Antw. Dat mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden a).

a) Fil. 3 : 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen zichzelven kan onderwerpen.

vraag 98. Hebt gü dan geen troost voor uwe ziel?

Sluiten