Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG 30.

Vraag 125. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antw. Voor hen, die een mishagen hebben aan zichzelven vanwege hun zonden a) en die nochtans vertrouwen, dat deze om Christus' wil vergeven zijn, hun overblijvende zwakheid door Zjjn verdiensten bedekt is b), en die ook begeeren hun geloof te versterken en hun leven te beteren; c) maar geveinsden en onbekeerden, die eten en drinken zichzelven een oordeel dj.

a) Psalm 51 : 196. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten.

b) 2 Cor. 13 : 5a. Onderzoekt u zeiven, of gij in het geloof zijt.

c) Ps. 119 : 40a. Zie ik heb eene begeerte tot uwe bevélen.

d) 1 Cor. 11 : 28, 29. Maar de mensch beproeve zichzelven en ete alzoo van het brood en drinke van den drinkbeker. Want die onwaardigUjk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

Vraag 126. Wie mag men niet tot het Avondmaal toelaten ? Antw. Die met hun belijdenis en leven zich als ongeloovige en goddelooze menschen aanstellen.

Vraag 127. Waarom mag men zulken niet toelaten? Antw. Omdat anders het verbond Gods ontheiligd en de toorn Gods over de gansche gemeente verwekt wordt a). a) 1 Cor. 11 : 30. Daarom zjjn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen.

Vraag 128. Hoe moet de Kerk dan met zulken handelen? ANTW. Zulken moeten, totdat zü betering des levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrjjks uitgesloten worden.

Sluiten