Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) Pred. 5 : 1. Wees niet te snel met uwen mond en uw hart naaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht, want God is in den hemel en gij zijt op de aarde; daarom laat uwe woorden weinig zijn.

b) Rom. 10 : 126. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

Fil. 4 : 19. Doch nujn God zal naar Zijnen rijkdom vervullen al uwe nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus.

ZONDAG 47.

Vraag 193. Welke is de eerste bede? Antw. Uw naam worde geheiligd. Dit is: geef ons eerst, dat wij U recht kennen a), en in al Uw werken, waarin Uw deugden duidelijk blijken, U heiligen, roemen en prijzen b).

a) Joh. 17 : 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien gn gezonden hebt.

Jer. 31 : 34a. En zij zullen niet meer, een iegelijk zHn naaste en een iegelijk zijn broeder leeren, zeggende: Kent den Heere; want zij zullen Mij allen kennen, van hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreekt de Heere.

6; Ps. 119 : 175a. Laat mijne ziel leven en zij zal U loven.

Vraag 194. Wat vragen de geloovigen nog meer in deze bede?

Antw. Dat zij hun gansche leven, al hun gedachten, woorden en werken alzoo schikken en richten, dat Gods naam om hunnentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde a).

a) Ps. 71 : 8. Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den ganschen dag met Uwe heerlijkMn:1-1''

Sluiten