Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) Matth. 6 : 26. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelsche Vader voedt nochtans dezelve: gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

Vraag 201. Waarom bidden wij zoo om ons dagelijksch brood?

Antw. Opdat wij erkennen zouden, dat God de eenige oorsprong alles goeds is a); dat noch onze zorg, noch onze arbeid, noch Gods gaven zonder Gods zegen gedijen b), dat wij dus op geen schepsel mogen vertrouwen, maar op God alleen c).

a) Jac. 1 : 17. Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Wien geen verandering is of schaduw van omkeering.

b) Deut. 8:3. En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het man, dat gÜ niet kendet, noch uwe vaderen gekend hadden, opdat Hij u bekend maakte, dat de mensch niet alleen van het brood leeft, maar dat de mensch leeft van alles, wat uit des Heeren mond uitgaat.

c) Ps. 55 : 23. Werp uwe zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden; Hü zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.

ZONDAG 51.

vraag 202. Welke is de vüfde bede?

Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: wil ons arme zondaren alle onze misdaden en ook de boosheid, die ons altü'd aanhangt om des bloeds Christus' wil niet toerekenen a).

a) Ps. 51 : 3. Wees mij genadig, o God, naar Uwe goedertierenheid; delg mijne overtreding uit, naar de grootheid uwer barmhartigheden. 5l .6

Sluiten