Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 203. Wat beteekent de toevoeging: gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren?

Antw. Dat, indien wij door de genade Gods in ons bevinden het voornemen om aan onze schuldenaren te vergeven, de Heere ons ook het meerdere zal schenken, n.m. de vergeving onzer zonden a).

a) Matth. 6 : 14. Want, indien gij den menschen hunne misdaden vergeeft, zoo zal Uw hemelsche Vader ook u vergeven.

ZONDAG 52.

Vraag 204. Welke is de zesde bede?

Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze. Breng ons niet in verzoeking van onze doodvijanden, den duivel a), de wereld b) en ons eigen vleesch c), die niet ophouden ons aan te vechten.

a) 1 Petr. 5 : 8. Zijt nuchteren en waakt, want uwe tegenpartij, de duivel, gaat om als een brieschende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden.

b) Joh. 15 : 19. Indien gij van de wereld waart, zoo zou de wereld het hare liefhebben; doch, omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld héb uit verkoren, daarom haat u de wereld.

c) Rom. 7 : 23. Maar ik zie eene andere wet in mijne leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mjj gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijne leden is.

Vraag 205. Waarom wordt daaraan toegevoegd: maar verlos ons van den booze?

Antw. Wij vragen daarmede, of, als de Heere het noodig keurt ons in verzoeking te leiden, Hij ons staande moge houden en sterken door de kracht des Heiligen Geestes, omdat vrij van onszelven geen kracht hebben tegen de vn'andenaj. a) Joh. 15 : 56. Zonder Mij kunt gij niets doen.

Sluiten